วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยหนองปรือ

 1.นายดิเรก  ภู่แจ้ง (หัวหน้าสถานีอนามัย)
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธาณสุขชำนาญการ

  2.นางสาวศิริลักษณ์  โยทัยเที่ยง
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

3.นางลักขณา  ภู่แจ้ง
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

4.นางสาวปรางทิพย์  กล้าหาญ
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

5.นางสาวขนิษฐา  พลแก้ว
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน